Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raskinulo Ugovor o ustupanju na korišćenje dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad”, zaključen sa korisnikom „SPDA Ecologic” d.o.o. iz Čačka, počev od 12. januara 2015. godine. Ribolovne vode ovog dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad” biće privremeno ustupljene na korišćenje, bez konkursa, zainteresovanim privrednim društvima, javnim preduzećima ili drugim pravnim licima, koja ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1) – 6) Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br.128/14), do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana. nastavak