Srbija podržava osnovne principe MAAE

20160928_103537-small

„Naša zemlja je i dalje odana osnovnim principima i ciljevima Međunarodne Agencije, o sigurnoj i bezbednoj primeni nuklearne energije, isključivo u mirnodopske svrhe, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog naoružanja. U tom smislu Srbija će nastaviti da podržava program Agencije za jačanje i poboljšanje efikasnosti u uspešnom sprovođenju mera verifikacije, kao kamena temeljca u međunarodnom režimu razoružavanja“, rekla je dr Stana Božović, predsednik Pregovaračke grupe 27 u ime delegacije Republike Srbije na Generalnoj Konferenciji u Beču. nastavak

Početak programa razvoja investicija u zaštiti životne sredine

Danas je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine održan prvi sastanak koji je označio i početak trogodišnjeg programa podrške razvoja investicija u oblasti zaštite životne sredine, PEID.

Program finansira Švedska razvojna agencija sa preko dva miliona evra i podrazumeva pripremu i razvoj projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih komunalnih voda za velike gradske centre u Srbiji, poput Novog Sada, Niša i Kragujevca, koji bi potom bili finansirani iz programa pretpristupne pomoći Evropske Komisije. Životna sredina iz ovih fondova trenutno ima na raspolaganju 160 000 000 evra razvojne pomoći. nastavak

Srbija otvara novo poglavlje u upravljanju otpadom

miteco20092016

Efikasnim funkcionisanjem tržišta otpada EU, kreiraće se 400.000 novih radnih mesta do 2020. godine

Kako bi uskladila svoje standarde sa evropskim, jedan od uslova koji će Srbija morati da ispuni jeste uvođenje kružne ekonomije u proces same proizvodnje, odnosno korišćenje otpada kao resursa u industriji. Kako bi se ovo omogućilo neophodno je: Povećati stepen reciklaže, rešiti problem opasnog i istorijskog otpada i omogućiti saradnju javnog i privatnog sektora u cilju kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta za nove investitore – zaključak je panela „Novo poglavlje u upravljanju opasnim otpadom u Srbiji“, koji je održan danas u Novom Sadu, u organizaciji kompanije Miteco i ISWA Svetskog kongresa 2016.

Predsedavajući ISWA Radne grupe za opasan otpad, Jean-Paul Leglise, govorio je o aktivnostima na pripremi priručnika za upravljanje opasnim otpadom, koji se realizuje u saradnji sa UNEP-om i UNIDO-om.

„Ovo će biti prvi priručnik tog tipa, interaktivan i dostupan online, sa idejom da se sve zainteresovane strane uključe u ovaj proces sa svojim komentarima i sugestijama, a u cilju unapređenja prakse upravljanja opasnim otpadom i kreiranja priručnika koji će naći široku primenu u industriji“, naveo je Leglise.

Profesor na Univerzitetu prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču, Dr Stefan Salhofer, govorio je o ulozi proizvođača, uvoznika i trgovaca u oblasti upravljanja elektronskim otpadom, kao i o perspektivama reciklažne industrije za svaku zemlju.
„Reciklaža elektronskog otpada nije samo pitanje zaštite životne sredine, već je to i važno ekonomsko pitanje, jer ova oblast otvara mogućnosti za nova radna mesta i doprinosi privrednom razvoju, zbog čega je kvalitetan reciklažni sistem potreban svakoj zemlji“, istakao je Salhofer.

Govoreći o aktuelnoj reviziji zakondavstva EU u oblasti upravljanja otpadom, domaći i inostrani stručnjaci su istakli da globalni izazov u današnjoj industriji predstavlja postizanje održivog razvoja uz korišćenje resursa na ekološki prihvatljiv način. Kako bi to bilo ostvareno, potrebno je unaprediti tržište otpada, čime bi se olakšalo dostizanje punog potencijala ovog sektora, smatra Peter Hodeček, predstavnik Evropske federacije za upravljanje otpadom „FEAD“.

„Efikasnim funkcionisanjem tržišta otpada u EU sačuvalo bi se 72 milijardi evra godišnje (zahvaljujući punoj implementaciji zakonodavstva EU), godišnji promet od upravljanja otpadom i reciklažnog sektora u EU bi se povećao na 42 milijarde evra i stvorili bi se uslovi za kreiranje preko 400.000 radnih mesta na evropskom tržištu i to do 2020. godine“, naglašava Hodeček.

Učesnici panela naveli su da je ponovna upotreba već korišćenih materijala od ključne važnosti za obezbeđivanje resursa za industrijske objekte, a da nova Uredba propisuje da se pepeo, kao građevinski materijal, može korisiti za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata, zahvaljujući čemu se doprinosi održivosti čitavog sistema.

„Na taj način, višestruki značaj pepela kao sekundarne sirovine se ogleda u njegovoj upotrebi u komercijalne svrhe, u smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta životne sredine“, istakao je Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije, JP EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“.

Pored uvođenja kružne ekonomije (korišćenje otpada kao resursa), zemlje u tranziciji, imaju problem i sa istorijskim otpadom i istorijskim zagađenjem. U prilog tome svedoči i činjenica da stopa istorijskog zagađenja u Srbiji na godišnjem nivou iznosi preko 100.000 tona. Rok za rešavanje ovog problema je 2019. godina, zbog čega će upravljanje opasnim otpadom biti oblast koja će u narednom periodu zahtevati integrisan pristup svih relevantnih učesnika u zaštiti životne sredine. Jedan od prioriteta svakako će biti usklađivanje nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom u oblasti upravljanja otpadom, upravo kroz izgradnju kapaciteta i unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine.

Učesnici panela bili su Jean-Paul Leglise, predsedavajući ISWA Radne grupe za opasan otpad, Dr Stefan Salhofer, Univerzitet prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču, Peter Hodeček, predstavnik Evropske federacije za upravljanje otpadom „FEAD“ i Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije, JP EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“.

Dobra saradnja Srbije i Nemačke u oblasti zaštite životne sredine

??????????????????????

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović održao je danas bilateralni sastanak sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Beogradu NJ.E. Akselom Ditmanom.

Ministar Nedimović i ambasador Ditman konstatovali su da dve zemlje imaju veoma intezivnu saradnju. Kao prioritetne teme sastanka istaknute su održivi rast i zapošljavanje, gde je jedan od ciljeva podrška malim i srednjim preduzećima; oblast zaštite životne sredine i proces približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. nastavak

Održan sastanak povodom inicijative za pokretanje projekta reintrodukcije beloglavog supa (Gyps fulvus) na Staru planinu

StaraPlanina_resize

U Centru za posetioce „Vrelo” – Parka prirode „Stara planina”, održan je sastanak povodom inicijative za pokretanje projekta reintrodukcije beloglavog supa (Gyps fulvus) na Staru planinu i realizacije komplementarnih projekata povratka beloglavog supa u Popovo polje, u okviru programa saradnje sa Republikom Srpskom, kao i pokretanja LIFE projekta koji bi obuhvatio osam država Balkana sa temom zaštite lešinara i uspostavljanja koridora na migratornim putevima beloglavog supa sa ciljem povratka ove vrste kao i tri isčezle vrste lešinara sa Balkana. Sastanak je održan 1. septembra 2016. godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i JP „Srbijašume” – upravljača Parka prirode „Stara planina”, uz prisustvo predstavnika  Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Svetskog fonda za prirodu (WWF), Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Grada Pirota, Specijalnog rezervata prirode „Uvac” i Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Trešnjice”. nastavak